Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu do vyšších ročníků

Student doktorského studijního programu je do vyššího ročníku zapsán na základě splnění svých povinností a doporučení školitele doloženého v Hodnocení studenta.

Zápisy studentů vyšších ročníků (2. a vyšší) probíhají na začátku akademického roku automaticky bez fyzické přítomnosti studentů, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky zápisu.

Podmínkou zápisu je:

 • Hodnocení studenta doktorského studijního programu za uplynulý akademický rok.
  Initiates file downloaddoporučený formulář ke stažení, osnova je doporučená.
  Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem. V hodnocení musí být uvedeno písemné stanovisko školitele, zda doporučuje či nedoporučuje pokračování ve studiu, tj. zápis do vyššího ročníku. Následně bude hodnocení předáno studijní referentkou předsedovi oborové komise k posouzení oborové komise doktorského studia.
  Student doktorského studijního programu má povinnost školiteli předat podklad pro hodnocení – např. v doporučené struktuře ve formuláři Hodnocení studenta doktorského studijního programu zahrnující:
  * Složené zkoušky.
  * Souhrn publikační činnosti.
  * Charakteristika výzkumné činnosti za akademický rok.
  * Účast na konferencích a odborných seminářích – s uvedením přednesených příspěvků, prezentovaných posterů.
  * Podíl na pedagogické činnosti – rozsah realizované výuky.
  * Podíl na výzkumné činnosti, řešené projekty – řešitel, spoluřešitel, člen týmu.
  * Stav přípravy disertační práce – postup prací na disertaci.
  * Studijní pobyty/stáže.
  * Mimořádné aktivity a ostatní.
  Termín odevzdání: do 30. června – termín je zvolen tak, aby mohla hodnocení projednat oborová komise a připojit své stanovisko (oborové komisi bude předáno studijní referentkou). Pokud student plánuje aktivity v období 1. června–31. srpna, tak je do přehledu může uvést, případně dodá následně jako doplněk k hodnocení.
 • Evidenční list – vyplněný a podepsaný.
  Initiates file downloadformulář ke stažení
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června
 • Zadání disertační práce – student je povinen, pokud tak doposud neučinil, zadat disertační práci do systému STAG, podobně jako je tomu v případě zadávání bakalářských a magisterských prací. Povinnost vyplývá z Příkazu rektora B3-09/3-PR (Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění + 2 dodatky). Podklad pro zadání vyplněný předá sekretářce katedry, kde je studijní obor akreditován, a vytištěné zadání předá studijní referentce Janě Faltýnkové. Týká se studentů zapisovaných do 2. a vyššího ročníku.
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června
 • U studentů, kteří žádají o zápis do vyššího ročníku než je standardní doba studia (3, resp. 4 roky) musí písemně požádat děkana o prodloužení standardní doby studia. K žádosti je nutné doložit důvody, které vedou studenta k předkročení standardní doby a vyjádření školitele. Stanovisko předsedy oborové komise doktorského studia si vyžádá studijní oddělení samo, proto není nutnou součástí žádosti. Očekává se, že student uvede termín, do kterého předpokládá ukončení studia.
  Pro žádost lze použít standardní Opens external link in new windowformulář žádosti.
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června

Materiály k zápisu vkládejte do schránky studijního oddělení nebo je posílejte poštou k rukám Jany Faltýnkové, ev. Marcely Vykydalové (pro studijní program Geografie). Nebo odevzdávejte osobně v úředních hodinách na studijním oddělení.

Pro informace o prodloužení platnosti Isic karty (zakoupení validační známky) sledujte webové stránky Opens external link in new windowCVT nebo Opens external link in new windowPortál UP .

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 06. 2016, Jitka Mayerová