Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Matematika

studijní obor Algebra a geometrie

Agregační operátory na svazech a posetech 

Aggregation operators on lattices and posets

Školitel: Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

Speciální diffeomorfizmy diferencovatelných variet 

Special diffeomorphisms of differentiable manifolds

Školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 

Uspořádané monoidy

Ordered monoids

Školitel: doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

studijní obor Matematická analýza

Mnohoznačné okrajové úlohy

Multivalued boundary value problems

Školitel: Prof. RNDr. dr hab. Jan Andres,CSc.

Skoro periodické posloupnosti

Almost-periodic sequences

Školitel: Prof. RNDr. dr hab. Jan Andres,CSc.

Analýza rovnovážných stavů

Analysis of equilibria

Školitel: Prof. RNDr. dr hab. Jan Andres,CSc.

Zobecněné derivace a jejich aplikace

Generalized derivatives and their applications

Školitel: Doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.

Podmínky druhého řádu ve vektorové optimalizaci

Second-order conditions in vector optimization

Školitel: Doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.

Singulární diferenciální rovnice na polopřímce

Singular differential equations on the half-line

Školitel: RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Diferenciální rovnice s impulzy závislými na řešení

Differential equations with state-dependent impulses

Školitel: RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

 

Fuzzifikace agregačních operátorů

Fuzzification of aggregation operators

Školitel: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

 

Řešení kontaktních úloh pro nosník s podložím

Solution of contact problems for beam with foundation

Školitel: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

studijní obor Didaktika matematiky

Diagnostika prostorové představivosti užitím Eye trackingu 

Diagnostics of  Space  Imagination by the Eye Tracking

Školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Formální analýza konceptů a její využití ve školském vzdělávání  

Formal concept analysis and its use for education in mathematics

Školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Dvojjazyčné vyučování matematice

Teaching of mathematics at bilingual schools

Školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 04. 2017, Jiří Mazal