Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Fyzika

studijní obor Aplikovaná fyzika

Mechanické, strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů připravených laserovým spékáním kovů

Mechanical, structural and physical properties of materials prepared by laser sintering

Školitel: Prof.RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Moderní aspekty metrologie elektrických veličin

Modern aspects of metrology of electrical quantities

Školitel: Bartoněk Luděk, Doc., Ing., Ph.D.

Počítačová simulace proudění

Computer simulation of convection

Školitel: Bartoněk Luděk, Doc., Ing., Ph.D.

Užití mikrovlnného záření k přípravě a charakterizaci nanomateriáů

Application of microwaves for synthesis and characterization of nanomaterials

Školitel: Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

 

Teoretické aspekty modelování magnetismu dvojdimenzionálních nanomateriálů

Školitel: Doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

Transformační mechanismy nanočásticových systémů na bázi oxidů železa

Školitel: Doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

 

Témata Společné laboratoře optiky

Analýza vlastností parametrické sestupné konverze

Analysis of properties of parametric downconversion

Školitel: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Konzultant: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích

Analysis of cosmic ray events at the highest energy

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Konzultanti: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Jakub Vícha

Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření

Photocount statistics and its measurement in nonlinear optical processes

Školitel: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách 

Photon-pair generation in metal-dielectric photonic structures

Školitel: doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Charakterizace parametrických procesů v nelineárních periodicky pólovaných prostředích

Characteristics of parametric processes in nonlinear periodically-poled media

Školitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.

Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů

Quantum information processing with correlated photon pairs

Školitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.

Moderní metody hodnocení optických prvků

Modern methods of evaluation of optical elements

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace

Design and construction of devices for quantum information processing

Školitel: doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy

Optical detecting systems for cosmic radiation – selected problems

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků

Structure and properties of laser-deposited hard-metal powders

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Konzultant: RNDr. Hana Chmelíčková

Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky

Influence of deposition conditions on the physical properties of thin layers on optical elements

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Studium moderních materiálů pomocí optických spektroskopických metod

Testing modern materials using optical spectroscopic methods

Školitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.

Experimentální testy kvantové provázanosti s využitím vícefotonového zdroje

Experimental tests of quantum entanglement with multiphoton source

Školitel: doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

Analýza akustických vln pro zkoumání fyzikálních vlastností povrchů

Acoustic wave analysis for exploring the physical properties of surfaces

Školitel: prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Konzultant: Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.

 

Vláknová hradla pro kvantovou informatiku

Fibre-optic  gates for quantum information processing

Školitel: Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

studijní obor Biofyzika

Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách

Školitel: Prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Faktory ovlivňující biologické účinky metalofarmak. Vztah k protinádorové účinnosti

Školitel: Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Fylogeneze přenosu elektronů v tylakoidních membránách

Školitel: Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Příprava a charakterizace mutantů Na+/K+-ATPasy

Školitel: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Role singletního kyslíku v signálních drahách rostlin

Školitel: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. 

Antioxidační vlastnosti prenylipidů u huseníčku rolního

Školitel: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. 

Oxidativní stres v lidských nádorových buňkách

Školitel: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. 

 

Studium ultraslabá emise fotonů živých organismů

Školitel: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 

Spektrum buněčných a molekulárních odpovědí na protinádorově účinné sloučeniny v lidských rakovinných buňkách

Školitel: Prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

 

Bimetalické a trimetalické nanoklastry: syntézy, fyzikálně chemické a biologické vlastnosti 

Školitel: Doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.

Kompozitní nanomateriály obsahující biokompatibilní organickou složku a funkční anorganickou složku jsou hojně zkoumané a v mnohých případech již používané v běžné praxi, např. v katalýze či zobrazování. Nanoklastry obsahující desítky až několik desítek atomů vzácných kovů jsou jistým velikostním mezistupněm mezi atomy a nanočásticemi, svým chováním bývají přirovnávány k molekulám. Cílem této disertační práce je laboratorní příprava nových bimetalických a trimetalických nanoklastrů, jejich charakterizace a testy jejich interakcí s buňkami.

 

Fotosyntéza masožravých rostlin

Photosynthesis in carnivorous plants

Školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

studijní obor Optika a optoelektronika

Geometrická fáze a prostorově proměnná polarizace světla

Geometrical phase and space-variant polarization of light

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.

Kvantitativní fázové zobrazení

Quantitative phase imaging

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.

Kvantová interakce světla s atomy a mechanickými oscilátory

Quantum interaction of light with atoms and mechanical oscillators

Školitel: doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Kvantová komunikace a kvantová kryptografie

Quantum communication and quantum cryptography

Školitel: doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Pokročilé metody detekce a estimace kvantových a klasických stavů optických polí

Advanced detection and estimation methods of quantum and classical states of optical fields

Školitel: doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D

 

Experimentální kvantová optika a optické kvantové zpracování informace

Experimental quantum optics and optical quantum information processing

Školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

 

Nelineární kvantové operace

Nonlinear quantum operations

Školitel: Mgr. Petr Marek, Ph.D.

 

Optimalizace spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity peptidů a proteinů

Optimizitation of spectrometer for measurements of Raman optical activity of peptids and proteins

Školitel: RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

 

Kvantové zpracování informace s atomy a fotony

Quantum information processing with atoms and photons

Školitel: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

studijní obor Didaktika fyziky

Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie

Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study

Školitel: Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)

Historical experiment in teaching of physics at basic school

Školitel: Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky

Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools

Školitel: Doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách

Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education

Školitel: Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole

Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school

Školitel: Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 04. 2017, Jiří Mazal