Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce je třeba se přihlásit 2 měsíce před plánovaným termínem.
K přihlášce je třeba přiložit:
a) vytištěný průběh studia s výpisem všech vykonaných zkoušek z IS STAG
b) vyjádření školitele
c) anotace k disertační práci 7x

Initiates file download Přihláška ke státní doktorské zkoušce ke stažení

Obhajoba disertační práce

K obhajobě disertační práce je třeba se přihlásit 3 měsíce před plánovaným termínem.

Před podáním přihlášky je nutné požádat o uznání publikační činnosti na Oddělení pro vědu a výzkum. K žádosti je třeba přiložit seznam publikací, u každé uvést impakt faktor a potvrzení tuzemských spoluautorů o podílu autora na této publikaci.

K přihlášce je třeba přiložit:
a) vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení
b) potřebný počet výtisků disertační práce (počet oponentů + 1 ks)
c) disertační práci v elektronické podobě
d) 15 ks autoreferátu + autoreferát v elektronické podobě (studijní obor Botanika 30 ks)
e) schválenou žádost o uznání publikační činnosti

Disertační práci si student vloží do IS STAG.
(Příkaz rektora UP B3-09/3-PR, Opatření děkana PřF UP)

Initiates file download Přihláška k obhajobě disertační práce ke stažení

Studijní oddělení zkontroluje všechny náležitosti předložené žádosti a požadovaných dokumentů a zajistí jejich distribuci.

Doba na vypracování oponentských posudků je 6 týdnů. Po obdržení posledního oponentského posudku stanoví předseda komise po dohodě se studentem termín a místo obhajoby. Oponentské posudky by měly být k dispozici alespoň 20 dnů před termínem obhajoby. Vyhlášení termínu obhajoby, rozeslání dekretů a pozvánek členům zkušební komise zajistí studijní oddělení. Zkušební komisi jmenuje děkan.

 

 

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 05. 2016, Jitka Mayerová