Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

Aktuality

Informace o studiu

Doktorský studijní program (DSP) se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě s dobou studia čtyři roky. Studenti prezenční formy DSP dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Formy studia a délka studia:
prezenční – 4 roky
kombinované – 4 roky

Prezenční studium – studenti dostávají základní stipendium ve výši 7500 až 8500 Kč měsíčně (podle ročníku studia) s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Nahoru

Stručný postup činností

Studium v doktorském studijním programu upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Studijní a zkušební řád UP v Olomouci a Opatření děkana PřF upravující organizaci doktorského studia

 • Do konce listopadu: Předseda RDSO oznámí požadavky k přijímacím zkouškám na studijní oddělení, které je vyhlásí nejpozději do poloviny prosince.
 • Prosinec: Předseda RDSO nahlásí rámcová témata, složení komisí a termíny pro přijímací pohovory na studijní oddělení.
 • Do 30. dubna 2017: podávání přihlášek (s návrhem tématu a školitele)
 • Červen: přijímací zkoušky
 • První týden v září: zápis ke studiu
 • Do konce září: Student se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá na studijní oddělení. Studijní plán smí obsahovat pouze akreditované předměty.
 • Studenti v kreditovém systému (tj. v akademickém roce 2016/17 studenti 1., 2. a 3. ročníku) si předměty zapisují sami do databáze STAG ve stanovené době zápisu předmětů na zimní a letní semestr. Předmět VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.
 • Do konce června: Školitel vypracuje hodnocení svého studenta za uplynulý akademický rok (včetně plánu pro následující rok). Hodnocení může být podáno formou výroční zprávy studenta schválené školitelem.
 • Průběžně: Po složení každé zkoušky vloží do 5 pracovních dnů katedra garantující daný předmět hodnocení do STAGu a zašle zápis o zkoušce na studijní oddělení.
 • Po splnění zahraniční stáže doručí student zprávu o výsledcích stáže potvrzenou školitelem na studijní oddělení, referentka vloží splnění stáže do STAGu.
 • Vykonání státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce.

Referentkami studijního oddělení pro doktorské studium jsou Mgr. Martina Karásková, pro všechny doktorské studijní programu vyjma programu Geografie, kde je referentkou Marcela Vykydalová.

Nahoru

Studijní plány čtyřletých doktorských programů

Studijní plán čtyřletého doktorského studia se skládá ze společného základu a odborných předmětů.

Společný základ studijního plánu sestává z povinných předmětů:

Studijní plán odborných předmětů stanoví každému studentovi jeho školitel.

Studijní plány oborů a příklady návrhů individuálních plánů studia jsou k dispozici zde.

Nahoru

Nahoru

Nahoru

Formuláře

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Jitka Mayerová