Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Den otevřených dveří

21. ledna 2017

Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12

Využijte příležitosti prohlédnout si fakultu na vlastní oči, navštívit jednotlivé katedry či laboratoře. Získáte podrobné informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení, možnosti vyjet na zahraniční studijní pobyty, případně obdržíte propagační materiály. Zjistíte, jaké zázemí fakulta i Univerzita Palackého studentům nabízí. Informace poskytnou ve dvou informačních blocích v 9:00 a 11:00 (v aule) zástupci vedení fakulty, přítomni budou i pracovníci studijního oddělení. Při prohlídkách jednotlivých pracovišť se potkáte rovněž s akademickými pracovníky a v neposlední řadě i se současnými studenty. Budova bude otevřená od 8:00 do 14:00, rozpisy prezentací jednotlivých kateder včetně časů najdete níže.

Nahoru

BIOCHEMIE

Katedra biochemie

 • Obory bakalářské: Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství
 • Obory navazující magisterské: Biochemie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství

Kde: 2. podlaží, učebna č. 2.005
Kdy: od 9:00 do 14:00 (10:00 a 12:00 prezentace chemických oborů)
V rámci dne otevřených dveří zástupce katedry biochemie seznámí zájemce o studium oborů Biochemie, Bioinformatika a Biotechnologie a genové inženýrství s požadavky na přijetí, náplní studia, uplatněním absolventů v praxi a zajímavostmi z daného oboru. Odpovíme všechny otázky spojené s vaším zájmem o studium u nás. Zájemci mohou navštívit laboratoře katedry biochemie a Centra regionu Haná v Holici (laboratoře, učebny, skleníky, přístrojové vybavení) na základě předchozí domluvy v pracovní dny v lednu a únoru.
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Nahoru

BIOLOGIE, EKOLOGIE

Katedra botaniky

 • Obor bakalářský: Biologie pro dvouoborové studium
 • Obory navazující magisterské: Učitelství biologie pro SŠ, Botanika

Kde: 1. podlaží, učebna č. 1.022
Kdy: od 9:00 do 11:30
Pracovníci katedry podají podrobné informace o možnostech studia Botaniky a Učitelství biologie pro střední školy. Se zájemci bude možno domluvit termín exkurze na katedru botaniky v Holici (laboratoře, učebny, skleníky, přístrojové vybavení) ve všední dny během ledna.
Kontaktní osoba: PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.

Laboratoř růstových regulátorů

 • Obor bakalářský: Experimentální biologie
 • Obory navazující magisterské: Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin

Kde: 2. podlaží, naproti aule
Kdy: od 9:00 do 11:30
Informace o studiu budou podávány v 2. podlaží, naproti auly. Prohlídky pracoviště, které se nachází v areálu v Holici, se uskuteční dle domluvy a zájemců v pracovní dny.
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Mikulík Ph.D. 

Katedra buněčné biologie a genetiky

 • Obor bakalářský: Molekulární a buněčná biologie
 • Obor navazující magisterský: Molekulární a buněčná biologie

Kde: 2. podlaží, naproti auly
Kdy: od 9:00 do 14:00
Informace o studiu Molekulární a buněčné biologie budou podávány před aulou. Návštěvu katedry sídlící v Holici v pracovní dny je možno dohodnout individuálně.
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

 • Obor bakalářský: Biologie a ekologie
 • Obor navazující magisterský: Zoologie

Kde: 1. podlaží, učebna č. 1.023
Kdy: od 9:00 do 11:30
Zástupce katedry podá v přízemí budovy PřF podrobné informace o studiu oborů garantovaných katedrou. Představen bude obor bakalářského studia Biologie a ekologie a obor navazujícího studia Zoologie. Budou poskytnuty informace týkající se průběhu a náplně studia uvedených oborů, požadavků na přijetí a zodpovězeny případné další dotazy. Prohlídky pracoviště katedry (17. listopadu 50) je možné uskutečnit v pracovních dnech na základě osobní domluvy zájemců s pracovníky katedry.
Kontaktní osoba: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Katedra ekologie a životního prostředí

 • Obory bakalářské: Ekologie a ochrana životního prostředí, Biologie a environmentální výchova pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Ekologie a ochrana životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Hydrobiologie, Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ

Kde: 1. podlaží, učebna 1.024
Kdy: od 9:00 do 11:30
Veškeré informace týkající se studia oborů budou poskytnuty v přízemí budovy PřF. Přítomní zástupci katedry formou prezentace představí jednotlivé obory a zodpoví všechny dotazy zájemců. K dispozici budou letáky s detailními informacemi o studiu a uplatnění absolventů. Prohlídky pracoviště, jež sídlí v areálu v Holici, se uskuteční podle osobní domluvy a zájemců v pracovní dny.
Kontaktní osoba: prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., Dr.

Nahoru

FYZIKA, SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Katedra experimentální fyziky

 • Obory bakalářské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Fyzika pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Učitelství fyziky pro SŠ

Kde: 4. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Učitelství fyziky:
Obecné informace o oboru budou poskytovány v prostoru chodby katedry. Uskuteční se ukázky v laboratoři školních pokusů a v laboratoři mechaniky a molekulové fyziky.
Aplikovaná fyzika:
Představeny budou laboratoř digitální obrazové analýzy, laboratoř číslicových měřicích přístrojů, virtuální instrumentace, elektroniky, elektřiny a magnetismu a laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku. Zájemci si budou moci domluvit prohlídku laboratoře magnetických měření ve vědeckém centru RCPTM v pracovní dny. Formou videopřenosu budou zprostředkovány laboratoře spektroskopických metod v budově VTP UP.
Nanotechnologie:
Budou představeny výukové laboratoře pro nanotechnologie s ukázkami měření na skenovacím elektronovém mikroskopu a dalších mikroskopech, ukázkami chování vybraných nanomateriálů a nanášení vrstev. Přehled aktivit oddělení bude prezentován na posterech umístěných na chodbě před katedrou. Dále budou představeny výukové laboratoře pro nanotechnologie a atomovou a jadernou fyziku.
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Katedra optiky

 • Obory bakalářské: Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

 • Obory navazující magisterské: Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

Kde: 4. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky laboratoří a specializovaných učeben a možnost osobně se pobavit se studenty jednotlivých oborů a vyučujícími.
Exkurze: laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky, laboratoř digitální optiky, laboratoř infraoptiky, laboratoř optoelektroniky, laboratoře optometrie – měření vlastností lidského oka a brýlová technologie.
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (fyzikální obory), RNDr. František Pluháček, Ph.D. (optometrie)

Katedra biofyziky

 • Obory bakalářské: Biofyzika, Molekulární biofyzika
 • Obory navazující magisterské: Biofyzika, Molekulární biofyzika

Kde: 4. podlaží
Kdy: od 9:00 do 13:00
Pracovníci katedry podají podrobné informace o možnostech studia Biofyziky a Molekulární biofyziky. Se zájemci bude možno domluvit exkurzi do nových laboratoří katedry biofyziky v Holici ve všední dny.
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v.v.i.

 • Obory bakalářské: Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie

 • Obory navazující magisterské: Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie

Obory bakalářské: Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie
Obory navazující magisterské:  Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie
Kde:  4. podlaží 
Kdy: od 9:00 do 13:00
Před katedrou experimentální fyziky bude připraven informační stánek, kde budou k dispozici propagační materiály k výzkumné i pedagogické činnosti na katedře. Návštěvníci se mohou těšit na  předvedení optických komponentů teleskopu pro detekci kosmického záření, demonstraci činnosti částicové kamery nebo měření výkonu laserových ukazovátek s důrazem na jejich nebezpečí pro lidské oko při nesprávné manipulaci. V případě zájmu bude realizována návštěva vybraných laboratoří v sousední budově SLO (17. listopadu 50a).
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Nahoru

GEOLOGIE, GEOGRAFIE

Katedra geologie

 • Obory bakalářské: Environmentální geologie, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (pro dvouoborové studium učitelství)
 • Obory navazující magisterské: Environmentální geologie, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

Kde: 1. podlaží, prostory katedry geologie, geopark PřF UP
Kdy: od 9:00 do 14:00
Veškeré informace týkající se studia oboru Environmentální geologie a Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání získají zájemci v přízemí budovy PřF. Přítomní zástupci katedry formou prezentace představí jednotlivé obory a zodpoví všechny dotazy. K dispozici budou letáky s detailními informacemi o studiu a uplatnění absolventů. Připravena bude prohlídka přístrojového vybavení a dalšího zázemí katedry – laboratoř elektronové mikroanalýzy, laboratoř optické mikroskopie, geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie, geopark PřF UP.
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.      

Katedra geografie

 • Obory bakalářské: Regionální geografie, Geografie pro dvouoborové studium učitelství
 • Obory navazující magisterské: Regionální geografie, Učitelství geografie pro SŠ

Kde: 2. podlaží, počítačová učebna č. 2.003 a prostor před učebnou
Kdy: od 9:00 do 14:00
Představíme vám obsah a náplň studia geografie. Dozvíte se podrobnosti o jednotlivých geografických studijních oborech. Seznámíme vás s jejich strukturou, nabídkou předmětů, možnostmi odborných exkurzí, praxí, zahraničních studijních stáží a spolupráce na výzkumných projektech. Zodpovíme také vaše otázky týkající se průběhu přijímacího řízení i budoucího uplatnění absolventů. Ukážeme vám příklady výsledků práce našich studentů i pedagogů a budete mít možnost seznámit se s částí přístrojového a softwarového vybavení naší katedry.
Kontaktní osoby: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

 • Obor bakalářský: Geoinformatika a geografie
 • Obor navazující magisterský: Geoinformatika

Kde: 2. podlaží, před aulou
Kdy: od 9:00 do 14:00
V rámci exkurze od 11:00 na katedře geoinformatiky (17. listopadu 50, naproti menze) se návštěvníci mohou těšit na:

 • prohlídku specializovaných učeben (na GIS a dálkový průzkum Země)
 • testování unikátního zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem
 • předvedení dálkově řízeného zařízení (dronů) pro fotografování krajiny z nízkých výšek
 • ukázky map a atlasů, jejich tvorby a užití
 • modelování zemského povrchu a procesů v krajině.

Kontaktní osoby: Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., Mgr. Jitka Doležalová

Katedra rozvojových studií

 • Obory bakalářské: Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj
 • Obory navazující magisterské: Mezinárodní rozvojová studia
 • Obory navazující magisterské v anglickém jazyce: International Development Studies; Foresight for Environment and Development

Kde: 2. podlaží, před učebnou 2.004
Kdy: od 9:00 do 14:00
Zájemcům o studium představíme bakalářský a navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a bakalářský studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR). Zároveň se budete moci seznámit s obory International Development Studies (IDS) a Foresight, Environment and Development (FESUR), které jsou vyučované v anglickém jazyce. Zástupci katedry vás seznámí se studijními plány, nabídkou předmětů (včetně velké nabídky jazyků) a domácích i zahraničních exkurzí. Specialitou katedry je široká možnost studia v zahraničí na některé z více než 20 zahraničních partnerských univerzit v rámci programu ERASMUS+ (včetně univerzit v Nové Kaledonii, Francouzské Guyaně,  Izraeli, Bhútánu, JAR a Zambii) a finanční podpora zahraničních odborných a výzkumných stáží studentů v rozvojových zemích v rámci interního Vavrouškova stipendia.
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Nahoru

CHEMIE

Den otevřených dveří na chemii

 • Obory bakalářské: Chemie, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium
 • Obory navazující magisterské: Analytická chemie, Anorganická chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie, Učitelství chemie pro SŠ

Kde: učebna č. 2.005, chemické katedry – 2. a 3. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00 (10:00 a 12:00 prezentace chemických oborů v učebně č. 2.005 + následné exkurze na jednotlivé katedry)
Zájemcům o studium podáme detailní informace o náplni studia všech chemických studijních oborů akreditovaných na fakultě pro školní rok 2017/2018. Během prezentace a následných exkurzí se budeme snažit zodpovědět všechny zvídavé otázky, které se dotýkají studia chemických oborů na PřF UP. V rámci dne otevřených dveří máte jedinečnou příležitost navštívit také jednotlivé chemické katedry, které v současnosti patří mezi nejlépe hodnocené v České republice. Budete mít tak možnost seznámit se s jejich vědeckým zaměřením a unikátním vybavením. 
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Harmonogram hromadných exkurzí (navazujících na prezentaci oborů):
11:00 (13:00)  Katedra organické chemie
11:15 (13:15)  Katedra fyzikální chemie
11:30 (13:30)  Katedra anorganické chemie
11:45 (13:45)  Katedra analytické chemie

Nahoru

INFORMATIKA

Katedra informatiky

 • Obory bakalářské: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání, Bioinformatika (částečně)
 • Obory navazující magisterské: Informatika, Aplikovaná informatika, Bioinformatika (částečně)

Prezentace možností studia informatiky na UP
Kde: 5. podlaží, učebna 5.008
Kdy: 10:00–10:45 a 12:00–12:45
Vedoucí katedry informatiky prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., stručně představí naše pracoviště a studijní obory. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.

Informační a populárně naučné stánky
Kde: 5. podlaží, atrium před učebnami 5.002 až 5.004, učebna 5.003
Kdy: 8:30–13:30
Zaměstnanci a studenti katedry informatiky si pro vás připraví několik zajímavých a poučných aktivit. Na jednotlivých stáncích se budete moci seznámit s principem využití fuzzy regulátorů při řízení balancujícího robota sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms, pozorovat vizualizaci výpočtu řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu či porovnat různé historické i moderní způsoby zápisu algoritmu. K dispozici bude také informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.

Ukázky studentských prací
Kde: 5. podlaží, učebna 5.003
Kdy: 8:30–13:30
Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet několik programů vytvořených našimi studenty v rámci řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Nahoru

MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Katedra algebry a geometrie

 • Obory bakalářské: Diskrétní matematika, Matematika pro dvouoborové studium učitelství – prezenční i kombinovaná forma studia, Deskriptivní geometrie pro dvouoborové studium učitelství – prezenční i kombinovaná forma studia
 • Obory navazující magisterské: Diskrétní matematika, Učitelství matematiky pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studium), Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studium), Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace

Kde: 5. podlaží
Kdy: od 9:00 do 14:00
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

 • Obory bakalářské: Aplikovaná statistika, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Matematika a její aplikace
 • Obory navazující magisterské: Aplikace matematiky v ekonomii, Matematika a její aplikace

Kde: 2. podlaží – učebna 2.006
Kdy: od 9:00 do 14:00
Návštěvníci se mohou seznámit s náplní jednotlivých oborů, průběhem studia, uplatněním našich absolventů a podmínkami přijetí ke studiu na jednotlivé obory. Od zástupců katedry i současných studentů se dozví, jak je to při studiu s jazyky, studentskými odbornými praxemi, stravováním, sportováním, ubytováním apod. K nahlédnutí budou k dispozici studijní texty používané při výuce, ukázky bakalářských a diplomových prací a přijímací testy z předchozích let.
Zájemci budou informováni i o dalším ročníku Letní školy matematiky, týdenního intenzivního kurzu matematiky, který katedra každoročně pořádá pro studenty nastupující do prvních ročníků oborů na PřF UP.
Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Nahoru

Pevnost poznání

Kde: Areál Korunní pevnůstky (17. listopadu 7)
V rámci Dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Pro studenty maturitních ročníků bude mít od 9:00 do 17:00 otevřeno zdarma. Animátoři zájemce seznámí s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu. Více informací na: www.pevnostpoznani.cz
Kontaktní osoba: Martina Vysloužilová

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 01. 2017, Jitka Mayerová