Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Doplňkové pedagogické vzdělávání

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci vyhlašuje v rámci programu Celoživotní vzdělávání pro akademický rok 2016/2017 studijní obor

Doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 11 000 Kč ročně (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd,  Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent Osvědčení o znalostech a dovednostech v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Přihlašování do kurzů CŽV probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz, kde jsou zveřejněny potřebné informace. Termín pro přihlášení do kurzů CŽV v roce 2017/18 bude zveřejněn.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 026,
případně proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti PřF UP  doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., e-mail roman.kubinek@upol.cz , tel. 585 634 286.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPS/SPSYU Úvod do psychologie
KEF/VP Výukový proces
KPS/SPSP Pedagogická a sociální psychologie
KEF/OSDID Obecná a školní didaktika
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPS/VKPSU Vybrané kapitoly z psychologie a patopsychologie
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele
KEF/KTS Kurikulární tvorba ve škole
KEF/KVS Kvalita ve škole
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZPP Pedagogika a psychologie (Součástí je obhajoba portfolia prací.)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 01. 2017, Jitka Mayerová