Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2017/2018

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášky:
do 28. února 2017

Termíny přijímacích zkoušek:
5.–9. června 2017
Pozvánky uchazeči o studium obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímacích zkoušek, tedy do 5. května 2017.

Administrativní poplatek: 640 Kč
Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací. Při podání více přihlášek může také dojít ke kolizi termínů přijímacích zkoušek, ani v tomto případě se poplatek nevrací a náhradní termíny nejsou vypisovány.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol:
379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Nahoru

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku.
V elektronické přihlášce jsou pak uložené i dokumenty týkající se přijímacího řízení jako oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvánka k přijímací zkoušce.

Vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky.

K prominutí přijímací zkoušky je třeba doložit:

 • zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu; vytiskněte ji oboustranně, aby známky ze střední školy byly na druhé straně
 • u bakalářských studijních programů vyžadujeme, aby byl prospěch na zadní straně zkrácené přihlášky potvrzený školou – neposílejte jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy
 • v případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení; maturitní vysvědčení nechte úředně ověřit např. na poště
 • případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu)
 • potvrzení o platbě přikládejte pouze tehdy, pokud jste platili složenkou, jinak není nutné
 • žádost se všemi materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  771 46 Olomouc

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce uchazeči písemně obdrží koncem dubna 2017.
Uvedené materiály budou k dispozici rovněž v aplikaci elektronické přihlášky v dokumentech ve formátu pdf.

Nahoru

Podmínky pro přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u vybraných oborů v případě, kdy počet přihlášených nepřesáhne kapacitu oboru.

Bakalářské obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru:

Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Bioinformatika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Molekulární biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Informatika pro vzdělávání – Geografie, Aplikovaná informatika (kombinovaná forma), Environmentální studia a udržitelný rozvoj.

Bakalářské obory, u nichž lze požádat o prominutí přijímací zkoušky:

Diskrétní matematika, Matematika – Biologie, Matematika – Deskriptivní geometrie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika – Geografie (prezenční a kombinovaná forma), Matematika – Informatika pro vzdělávání, Matematika – Anglická filologie*, Matematika – Francouzská filologie*, Matematika – Ruská filologie*, Matematika – Historie*, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Environmentální geologie, Geoinformatika a geografie,
Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Geografie – Biologie a environmentální výchova, Geografie – Anglická filologie*, Geografie – Ruská filologie*, Geografie – Francouzská filologie*, Geografie – Historie*, Geografie – Sociologie*, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium – Biologie a environmentální výchova, Chemie pro víceoborové studium – Biologie, Chemie pro víceoborové studium – Fyzika, Chemie pro víceoborové studium – Geografie, Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Chemie pro víceoborové studium – Matematika, Molekulární a buněčná biologie, Biologie a ekologie, Experimentální biologie, Biologie – Geografie, Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika, Počítačová fyzika, Fyzika – informatika pro vzdělávání, Fyzika – Matematika, Fyzika – Geografie, Fyzika – Biologie, Aplikovaná informatika (prezenční forma), Informatika, Deskriptivní geometrie – Geografie (kombinovaná forma).
* možnost prominutí se vztahuje pouze na obor garantovaný na Přírodovědecké fakultě UP

Bakalářské obory s přijímacími zkouškami bez možnosti prominutí (s výjimkou NSZ):

Bioorganická chemie a chemická biologie, Optometrie.

Promíjení přijímacích zkoušek na bakalářské studijní obory – přehled 

Nahoru

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
PřF UP v Olomouci přijme do všech bakalářských studijních programů ty studenty, kteří v rámci NSZ úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). O prominutí přijímací zkoušky musí v tomto případě uchazeči požádat zasláním vytištěné zkrácené přihlášky, ke které bude doložen doklad potvrzující splnění stanovených podmínek (certifikát). V případě, že se tito studenti ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2017/2018 zapíší, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

2. Přijetí na základě stanovených podmínek
Pokud splňujete některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky a chcete-li o její prominutí zažádat, je nutné zaslat vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu. Vytiskněte ji oboustranně, aby známky ze střední školy byly na druhé straně. Další informace v části „přihláška ke studiu“.

Bližší podrobnosti při promíjení přijímacích zkoušek

 • máte-li předmět pouze jako seminář (např. seminář z biologie), uveďte jej jako známku z biologie
 • uvádí se známky vždy za 2. pololetí, u 4. ročníku za 1. pololetí
 • průměry známek se hodnotí vždy za každý ročník zvlášť, ne za všechny dohromady
 • do průměru ze střední školy se nezapočítává známka z chování
 • jsou-li součástí promíjení přijímací zkoušky dva předměty (např. biologie, chemie), hodnotí se každý zvlášť
 • pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětu přijímací zkoušky (např. chemie, matematika, biologie, fyzika) je nutné, abyste tento předmět měli alespoň ve třech (u učitelské matematiky a oboru Diskrétní matematika ve čtyřech) ročnících
 • nezapomeňte na případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek (kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek nebo výsledek slovenské verze testu).

O vyhovění žádosti o prominutí přijímací zkoušky nejsou uchazeči zvlášť informováni. Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou posuzovány v závislosti na kapacitách konkrétního oboru.

Při posuzování žádosti nebude brán zřetel na skutečnosti, které nejsou písemně doloženy, pozdější doložení není možné s výjimkou certifikátu z NSZ a olympiád. Můžete je donést přímo k přijímacím zkouškám.

Termín pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky. Pro poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení se dokládá až u zápisu.

Promíjení přijímacích zkoušek – navazující magisterské programy

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní obory. Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo splněním podmínky váženého studijního průměru a celkového výsledku státní závěrečné zkoušky.

O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá společně se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu a musí jako přílohu obsahovat ověřené kopie všech dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií Diploma Supplement.

Nahoru

Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2016

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Jednooborové studium:

Studijní program B1103 Aplikovaná matematika

 • obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví
  Initiates file download písemná zkouška

Studijní program B1301 Geografie

Studijní program B1406 Biochemie

Studijní program B1407 Chemie

Studijní program B1501 Biologie

Studijní program B1601 Ekologie a ochrana prostředí

Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví

Učitelské kombinace:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program N1201 Geologie

Studijní program N1301 Geografie

Studijní program N1406 Biochemie

Studijní program N1407 Chemie

Studijní program N1501 Biologie

Studijní program N5345 Specializace ve zdravotnictví

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 01. 2017, Jitka Mayerová