Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Zápis ke studiu

Termíny pro uchazeče z 2. kola:

13. září - bakalářské studium, učebna č. 2001, v 9:00

14. září - navazující studium, učebna č. 2005, v 9:00

 

 


Zápis ke studiu 2016/2017

Informace k zápisu pro studenty prvních ročníků

prezentace

Zápis do prvních ročníků bakalářských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, Olomouc, podle následujícího harmonogramu:

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu ve dnech dvouoborových zápisů.

29. 8. 2016 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví
učebna č. 5007  Biochemie, Bioinformatika
učebna č. 2004  Environmentální geologie
učebna č. 3003  Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná fyzika, Molekulární biofyzika, Biofyzika
učebna č. 3005  Regionální geografie
učebna č. 5008  dvouoborové studium Informatika pro vzdělávání-Geografie, Fyzika-Matematika, Fyzika-Informatika pro vzdělávání, Fyzika-Biologie, Fyzika-Geografie, Matematika-Anglická filologie, Matematika-Biologie, Matematika-Deskriptivní geometrie, Matematika-Historie, Matematika-Informatika pro vzdělávání, Matematika-Ruská filologie, Matematika-Geografie

30. 8. 2016 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Aplikovaná statistika, Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace
učebna č. 5007  Biotechnologie a genové inženýrství
učebna č. 3005  Bioanorganická chemie, Nanomateriálová chemie
učebna č. 3003  Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Počítačová fyzika, Nanotechnologie
učebna č. 2005  Geoinformatika a geografie, Environmentální studia a udržitelný rozvoj
učebna č. 5008  Chemie-Biologie, Chemie-Fyzika, Chemie-Geologie a ochrana ŽP, Chemie-Matematika, Chemie-Geografie

31. 8. 2016 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Informatika
učebna č. 5007  Experimentální biologie, Biologie a ekologie
učebna č. 3005  Chemie
učebna č. 3003  Aplikovaná chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie
učebna č. 2005  Mezinárodní rozvojová studia
učebna č. 5008  dvouoborové studium Geografie-Anglická filologie, Geografie-Biologie a environmentální výchova, Geografie-Historie, Geografie-Ruská filologie, Geografie-SO, Biologie-Geologie a ochrana ŽP, Biologie-Geografie

1. 9. 2016 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Aplikovaná informatika – prezenční studium (A-N)
učebna č. 2005  Aplikovaná informatika – prezenční studium (O-Ž)
učebna č. 3003  Aplikovaná informatika – kombinované studium KS
učebna č. 5007  Molekulární a buněčná biologie, Optometrie

K zápisu si, prosím, přineste:

 • rozhodnutí o přijetí ke studiu/oznámení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (stačí ověřené SŠ), uchazeči, kteří již kopii MV dodali se zkrácenou verzí e-přihlášky, prosím, aby si s sebou přinesli originál maturitního vysvědčení
 • ověřené kopie maturitních vysvědčení prosím neposílejte poštou, ale přineste s sebou až k řádnému zápisu
 • cizinci (mimo SR) dodají doklad o nostrifikaci zahraničního vysvědčení
 • občanský průkaz/cestovní pas
 • 2 fotografie
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem a Vaše místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nahoru

Zápis do prvních ročníků navazujících magisterských programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 7. září 2016 v 9:00 hodin v hlavní budově přírodovědecké fakulty, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.
Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 14. září 2016. 

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu v den dvouoborových zápisů.

7. září 2015 v 9:00 hodin
 
učebna č. 2001  neučitelské studium studijních programů: N1406 Biochemie, N1501 Biologie, N5345 Specializace ve zdravotnictví
učebna č. 2004  neučitelské studium studijního programu N1201 Geologie
učebna č. 2005  neučitelské studium studijních programů: N1407 Chemie, N1601 Ekologie a ŽP, N1701 Fyzika
učebna č. 2006  učitelské navazující studium – dvouoborové, jednooborové kombinované
učebna č. 3003  neučitelské studium studijního programu: N1301 Geografie
učebna č. 3005  neučitelské studium studijních programů: N1101 Matematika, N1103 Aplikovaná matematika, N1801 Informatika

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement doloží jen studenti z jiné VŠ
 • občanský průkaz
 • 2 fotografie
 • psací potřeby
 • sdělení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem a vaše místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nahoru

Zápis do prvních ročníků doktorských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 1. září 2016 od 9:00 hodin v hlavní budově přírodovědecké fakulty, tř. 17. listopadu 12, Olomouc,
v učebně č. 3005.

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii magisterského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • občanský průkaz
 • 2 fotografie
 • psací potřeby
 • sdělení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem a Vaše místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nahoru

Zápis do vyšších ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

(2. a vyšší ročník)

Pro zápis studentů do vyšších ročníků se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A.

V letošním akademickém roce 2015/2016 musí být splněny studijní povinnosti pro postup do vyšších ročníků, případně pro prodloužení studia, do 5. září 2016. Do tohoto data musí mít studenti všechny výsledky zapsány ve STAGu i v indexu a po 5. září 2016 již nesmí skládat zkoušky, zápočty či kolokvia za akademický rok 2015/2016 ani se nesmí do STAGu dodatečně zapisovat výsledky. Studenti jsou povinni si pohlídat zapsání výsledků studia do STAGu do výše uvedeného data.

Studijní oddělení po tomto datu zkontroluje splnění studijních povinností studentů. Ti studenti, kteří podmínky pro postup do vyššího ročníku nesplní, si musí podat žádost o ukončení studia, jinak s nimi bude zahájeno řízení o vyloučení ze studia. Studenti posledních ročníků, kteří budou splňovat podmínky pro prodloužení studia, si podají žádost o prodloužení studia, a to nejpozději do 5. září 2016

Pro informace o prodloužení platnosti Isic karty (zakoupení validační známky) sledujte webové stránky Opens external link in new windowCVT nebo Opens external link in new windowPortál UP.

Nahoru

Zápis do vyšších ročníků doktorských studijních programů

(2. a vyšší ročník)

Student doktorského studijního programu je do vyššího ročníku zapsán na základě splnění svých povinností a doporučení školitele doloženého v Hodnocení studenta.

Zápisy studentů vyšších ročníků (2. a vyšší) probíhají na začátku akademického roku automaticky bez fyzické přítomnosti studentů, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky zápisu.

Podmínkou zápisu je:

 • Hodnocení studenta doktorského studijního programu za uplynulý akademický rok.
  Initiates file downloaddoporučený formulář ke stažení, osnova je doporučená.
  Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem. V hodnocení musí být uvedeno písemné stanovisko školitele, zda doporučuje či nedoporučuje pokračování ve studiu, tj. zápis do vyššího ročníku. Následně bude hodnocení předáno studijní referentkou předsedovi oborové komise k posouzení oborové komise doktorského studia.
  Student doktorského studijního programu má povinnost školiteli předat podklad pro hodnocení – např. v doporučené struktuře ve formuláři Hodnocení studenta doktorského studijního programu zahrnující:
  * Složené zkoušky.
  * Souhrn publikační činnosti.
  * Charakteristika výzkumné činnosti za akademický rok.
  * Účast na konferencích a odborných seminářích – s uvedením přednesených příspěvků, prezentovaných posterů.
  * Podíl na pedagogické činnosti – rozsah realizované výuky.
  * Podíl na výzkumné činnosti, řešené projekty – řešitel, spoluřešitel, člen týmu.
  * Stav přípravy disertační práce – postup prací na disertaci.
  * Studijní pobyty/stáže.
  * Mimořádné aktivity a ostatní.
  Termín odevzdání: do 30. června – termín je zvolen tak, aby mohla hodnocení projednat oborová komise a připojit své stanovisko (oborové komisi bude předáno studijní referentkou). Pokud student plánuje aktivity v období 1. června–31. srpna, tak je do přehledu může uvést, případně dodá následně jako doplněk k hodnocení.
 • Evidenční list – vyplněný a podepsaný.
  Initiates file downloadformulář ke stažení
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června
 • Zadání disertační práce – student je povinen, pokud tak doposud neučinil, zadat disertační práci do systému STAG, podobně jako je tomu v případě zadávání bakalářských a magisterských prací. Povinnost vyplývá z Příkazu rektora B3-09/3-PR (Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění + 2 dodatky). Podklad pro zadání vyplněný předá sekretářce katedry, kde je studijní obor akreditován, a vytištěné zadání předá studijní referentce Janě Faltýnkové. Týká se studentů zapisovaných do 2. a vyššího ročníku.
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června
 • U studentů, kteří žádají o zápis do vyššího ročníku než je standardní doba studia (3, resp. 4 roky) musí písemně požádat děkana o prodloužení standardní doby studia. K žádosti je nutné doložit důvody, které vedou studenta k předkročení standardní doby a vyjádření školitele. Stanovisko předsedy oborové komise doktorského studia si vyžádá studijní oddělení samo, proto není nutnou součástí žádosti. Očekává se, že student uvede termín, do kterého předpokládá ukončení studia.
  Pro žádost lze použít standardní Opens external link in new windowformulář žádosti.
  Termín odevzdání: nejpozději do 30. června

Materiály k zápisu vkládejte do schránky studijního oddělení nebo je posílejte poštou k rukám Jany Faltýnkové, ev. Marcely Vykydalové (pro studijní program Geografie). Nebo odevzdávejte osobně v úředních hodinách na studijním oddělení.

Pro informace o prodloužení platnosti Isic karty (zakoupení validační známky) sledujte webové stránky Opens external link in new windowCVT nebo Opens external link in new windowPortál UP .

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 06. 2017, Jitka Mayerová