Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Rigorózní řízení

Stručný popis kroků pro rigorózní řízení

(podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádu rigorózního řízení UP B1-13/3-HN )

1. Podání přihlášky

Uchazeč si podává přihlášku se všemi náležitostmi:

 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu
 • kopii dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Přihláška musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, téma a název rigorózní práce.
Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo jako poštovní zásilku na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, Jitka Hanzlíková, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Současně s přihláškou uchazeč zasílá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soubory ke stažení:

2. Zahájení rigorózního řízení

Studijní oddělení PřF UP (vyřizuje Jitka Hanzlíková, tel. 585 634 013, e-mail jitka.hanzlikova(at)upol.cz) do 60 dnů od obdržení přihlášky sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do rigorózního řízení. V případě přijetí je uchazeč zaregistrován na studijním oddělení a po konzultaci s předsedou komise je mu přidělen konzultant rigorózní práce. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zahájení rigorózního řízení a následně doklad o provedené platbě (ústřižek poštovní poukázky nebo výpis z bankovního účtu) doručí na studijní oddělení PřF UP. Pro akademický rok 2016/2017 je poplatek stanoven ve výši 6434 Kč.
Doba na zpracování rigorózní práce se obvykle stanoví na dva roky od zahájení rigorózního řízení.

3. Zpracování rigorózní práce

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby využívá konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP. Odevzdává se ve trojím vyhotovení v pevné vazbě a v elektronické podobě.

4. Složení státní rigorózní zkoušky

Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci.

5. Přiznání titulu

Po úspěšném složení zkoušky a obhájení rigorózní práce je uchazeči přiznán titul "RNDr.".

Studijní obory

Studijní obory, které má Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci akreditovány pro konání rigorózního řízení:

Studijní program Matematika:

 • Diskrétní matematika
 • Matematika a její aplikace / Applied Matematics
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy

Studijní program Aplikovaná matematika:

 • Aplikace matematiky v ekonomii

Studijní program Geologie:

 • Environmentální geologie
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Studijní program Geografie:

 • Geoinformatika
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Učitelství geografie pro střední školy

Studijní program Biochemie:

 • Biochemie / Biochemistry
 • Bioinformatika

Studijní program Chemie:

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Fyzikální chemie
 • Materiálová chemie / Material Chemistry
 • Organická chemie
 • Učitelství chemie pro střední školy

Studijní program Biologie:

 • Botanika
 • Molekulární a buněčná biologie
 • Zoologie
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie
 • Experimentální biologie rostlin
 • Učitelství biologie pro střední školy

Studijní program Ekologie a ochrana prostředí:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny

Studijní program Fyzika:

 • Aplikovaná fyzika
 • Biofyzika
 • Digitální a přístrojová optika
 • Molekulární biofyzika
 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Optika a optoelektronika
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Studijní program Informatika:

 • Informatika

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 01. 2017, Jitka Mayerová