Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Hýčkejte svou Přírodu

Máte nápad týkající se popularizace vašeho oboru, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod.?

Požádejte o fakultní podporu! Nápad může být i přiměřeně šílený.

Děkan PřF UP vyhlašuje VI. výzvu na podávání studentských projektů
na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě na rok 2017

Hýčkejte svou Přírodu!

Výzva ke stažení (pdf)
Výzva ke stažení (pdf)

Žádost o podporu projektu muze podat kterýkoli student v prezenční formě bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, resp. v době podání žádosti a v době obhajoby projektu (prosinec 2017) musí být žadatel/řešitel studentem PřF UP v prezenční formě studia.

Úspěšní řešitelé získají odměnu, která bude vyplacena formou mimořádného stipendia. Jeden student může podat maximálně dva projekty v jedné výzvě. Projekt může mít více spoluřešitelů, odměna však bude vyplacena pouze jednomu hlavnímu řešiteli.

 

 

Pro žádost použijte formulář, který obsahuje všechny závazné položky. Žádosti zasílejte v elektronické formě Mgr. Dagmar Petrželové na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz průběžně od vyhlášení výzvy do 31. října 2017.

Řešitelé přijatých projektů obdrží bezprostředně částku 500 Kč/projekt. K přijetí projektu a jeho podpoře ve výzvě bude kompetentní rozhodnout proděkan pro mimouniverzitní spolupráci. Bude-li projekt na konci úspěšně obhájen, řešitel obdrží další mimořádné stipendium ve výši 3.500 Kč až 9.500 Kč; o konkrétní výši rozhodne komise hodnotící tyto aspekty:

 • nápaditost  projektu a originalita  řešení;
 • význam projektu pro fakultu;
 • finanční náročnost projektu;
 • kvalita závěrečné zprávy a její včasné odevzdání;
 • veřejná obhajoba projektu (cca 10 min. na projekt) s osobní účastí řešitele, úspěšnost obhájení projektu.

Odborná komise bude jmenována děkanem PřF UP. Obhajoby proběhnou v prosinci 2017.

Úspěšný řešitel obdrží pouze výše uvedenou odměnu, veškeré další náklady spojené s řešením projektu jsou v režii řešitele, nelze je refundovat z titulu této výzvy. Z přijetí  projektu nevyplývají PřF UP žádné další finanční nebo jiné závazky.

Projekt může být začít realizován ihned po schválení podpory projektu. Všechny projekty musí být ukončeny a odevzdána závěrečná zpráva do 24. listopadu 2017.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

 1. Stručný popis řešení projektu (co, kdo, kdy, kde) – maximálně půl strany A4.
 2. Stručný seznam kontrolovatelných výstupů a jejich naplnění / nenaplnění se zdůvodněním.
 3. Naplnění cílové skupiny včetně seznamů I prezenčních listin účastníků.
 4. Přesvědčivé doklady o splnění cílů vytýčených v žádosti o podporu projektu (fotografie z akcí, popis a fotografie konkrétních produktů, jako jsou např. webové stránky, umělecké artefakty, učební pomůcky apod., zprávy z médií atd.), a to v přiměřeném rozsahu.

Podmínky pro uznání výstupů projektu k jeho obhájení:

 1. V případě tvorby software, webových stránek, filmu, uměleckého předmětu, učební pomůcky nebo podobného fyzického či elektronického produktu musí být tento výstup projektu předveden na obhajobě projektu.
 2. V případě kulturní, sportovní, popularizační, tvůrčí, poradenské nebo jiné podobné akce zaměřené na studenty středních nebo žáky základních škol nebo na veřejnost musí být prokazatelná účast nejméně 15 osob z cílové skupiny. Akce musí být nejméně s dvoutýdenním předstihem zveřejněna alespoň na webových stránkách fakulty/univerzity (např. prostřednictvím www.pospol.upol.cz). Náplň akce musí být jasně specifikována. U akcí pro veřejnost je požadována fotodokumentace (předvedená na obhajobě projektu).
 3. V případě kulturní, sportovní, popularizační, tvůrčí, poradenské nebo jiné podobné akce zaměřené na studenty nebo zaměstnance UP musí být prokazatelná účast nejméně 20 osob. Akce musí být nejméně s dvoutýdenním předstihem zveřejněna alespoň na webových stránkách fakulty/univerzity nebo v regionálním tisku. Náplň akce musí být jasně specifikována.
 4. V případě výstavy fotografií, uměleckých děl nebo jiných zajímavých exponátů bude vyžadována fotodokumentace akce (předvedená na obhajobě projektu). Výstava musí trvat nejméně 5 dní. Akce musí být nejméně s dvoutýdenním předstihem zveřejněna na webových stránkách fakulty/univerzity nebo v regionálním tisku.
 5. V případě sociologických průzkumů mezi středoškoláky, studenty či zaměstnanci UP či v případě jiných statistických studií musí být součástí závěrečné zprávy příloha shrnující výsledky studie a popisující použité metody.
 6. V případě individuální práce se středoškoláky nebo žáky základních škol musí mít projekt konkrétní výstup podle bodu 1., vytvořený středoškoláky nebo žáky ZŠ.

V Olomouci dne 6. ledna 2017
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan PřF UP
 

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Jitka Mayerová