Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské a magisterské studium

Studium bakalářských studijních programů je tříleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“, zkr. „Bc.“ Studium navazujících magisterských studijních programů je dvouleté, je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní zkouškou. Absolvent získává titul „magistr“, zkr. „Mgr.“ Učitelské aprobace se studují zpravidla jako dvouoborové studium.

Výuka se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, cvičení, praktik, konzultací, kurzů, exkurzí, terénních cvičení, odborných praxí aj. podle studijních plánů. Studijní plán u dvouoborových učitelských kombinací se skládá ze studijních plánů kombinovaných oborů, z předmětů společného základu a diplomové práce, kterou si student volí jen v jednom z oborů.

Studijní literaturu si studenti mohou zapůjčit v knihovnách kateder, v centrální knihovně v areálu Zbrojnice či ve Státní vědecké knihovně. Výpůjční doba je zveřejněna v příslušných knihovnách a na webových stránkách. Prodejna skript je umístěna v areálu Zbrojnice, Biskupské nám. 1.

Aktuální informace ke studijním záležitostem jsou zveřejňovány na vývěsce studijního oddělení v budově fakulty, tř. 17. listopadu 12, a na webových stránkách fakulty v oddíle Studentům. Informace kateder jsou k dispozici na vývěskách a webových stránkách kateder. Informace týkající se všech studentů UP lze získat na webových stránkách univerzity.

V průběhu semestru je studentům rozesílán pravidelně Zpravodaj PřF UP s aktuálními informacemi týkajícími se studijních záležitostí a dění na fakultě.

Každý student je povinen pro komunikaci související se zajišťováním studijní agendy používat univerzitní e-mailovou adresu určenou pro úřední komunikaci. Adresa je vygenerována po zápisu studenta ke studiu. Informace o používání univerzitní e-mailové pošty se nacházejí na Portálu UP.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 11. 2016, Jitka Mayerová