Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Věda, výzkum, projekty

Vědecko-výzkumné aktivity Přírodo­vě­decké fakulty UP (PřF) kopírují vědecká zaměření pěti oborů a nově dvou výzkumných VaVpI center. Vědecké týmy PřF dosahují řady významných, mezinárodně uznávaných výsledků. Rozvoj a udržitelnost výzkumu jsou podpořeny řadou projektů Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a projekty resortních výzkumných agentur, např. NAZV či IGA MZd. Nejnověji pak tvoří významný finanční podíl na výzkumných aktivitách dva Národní programy udržitelnosti, v rámci výzkumných VaVpI center. Strategicky a kvantitativně je zásadním finančním zdrojem pro výzkum na PřF dotační titul RVO (Rozvoj výzkumné organizace), získávaný prostřednictvím MŠMT.

V oblasti matematiky je výzkum zaměřen především na teoretickou a výpočtovou analýzu matematických modelů a struktur a rozvoj strukturální teorie alge­braických a geometrických systémů. Aktivní výzkum probíhá v oblasti fuzzy množin, diferen­ciální geometrie, globální analýzy a diferenciálních rovnic.

Chemický výzkum je zaměřen na syntézu nových sloučenin a analýzu široké palety vzorků a matric. Na jedné straně je to syntéza biologicky aktivních, medicínsky využitelných látek (léčiv) a studium mechanismů jejich účinků a přeměn pomocí fyzikálně-chemických metod. Na straně druhé je to syntéza komplexních sloučenin a nanočástic oxidů přechodných kovů, včetně studia jejich unikátních fyzikálních vlastností. Významné je rovněž studium a molekulové modelování interakcí nízkomolekulárních látek s biopolymery.

Obor fyzika soustřeďuje pozornost zejména na základní výzkum v oblasti kvantové optiky, přenosu a zpracování informací, manipulace a prostorové formace optických svazků, využitelné např. pro konstrukci světelné pinzety, fotosyntézy, v oblasti studia vlastností nových mate­riálů, především nanočástic, a studia účinků fyzikálních faktorů na biologické objekty. S Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR je provozována Společná laboratoř optiky, která mj. vyvíjí a konstruuje zrcadla pro detektory mimořádně energetických částic kosmického záření v mezinárodním projektu Auger.

Biologické obory se zaměřují na monitoring a screening látek způsobující mezilékové interakce či vedoucí k endogenní disrupci. Vedle toho se věnují i sledování biologické aktivity látek s potenciální protinádorovou aktivitou. Vynikajících mezinárodních výsledků dosáhly v tomto směru Katedra buněčné biologie a genetiky a Laboratoř růstových regulátorů, které je společným pracovištěm s Akademií věd ČR. Další směry výzkumu zahrnují ochranu genofondu rostlin a mikroorganismů, vliv stresových a patologických faktorů, aplikaci molekulární biologie a genetiky ve fylogenezi či klasifikaci organismů. Světovou prestiž si v tomto směru udržuje Ornitologická laboratoř.

Výzkum na oboru Vědy o Zemi probíhá v širokém spektru geografických, geoinformatických a geologických disciplín. Hlavními směry aplikovaného výzkumu jsou modelování geografických jevů v GIS a bezkontaktní monitoring krajiny, problematika  transformace české ekonomiky, zahraničních migrací a studium indikátorů rozvoje a udržitelnosti. Základní výzkum je zacílen především na sedimentární archívy změn klimatu a genetickou mineralogii. 

Výzkumné aktivity VaVpI centra RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů) jsou kompilací expertíz realizovaných na několika katedrách oborů fyzika a chemie (detailně www.rcptm.cz). Druhé VaVpI centrum CRH (Centrum Regionu Haná) kompiluje zaměření a expertízy Katedry biochemie, Katedry biofyziky a Laboratoře růstových regulátorů, a má dva další právní subjekty jako partnery, a to Ústav experimentální botaniky AVČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby.  

V letech 2009-2015 byly vybudovány a zprovozněny nové prostory PřF, tj. nová budova na třídě 17. listopadu 12, kde sídlí děkanát PřF, pracoviště matematiky, většina fyzikálních a chemických pracovišť a pracovišť věd o Zemi. Výzkum v biologických, chemických a fyzikálních oborech je soustředěn převážně v areálu Holice-Šlechtitelů, kde sídlí řada kateder, výzkumná VaVpI centra RCPTM a CRH, a nejnověji budované CenBiol (Centrum biologických oborů).

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 02. 2015, Michaela Kratochvílová