Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Volby do Akademického senátu PřF UP a Akademického senátu UP za PřF UP

Výsledky voleb do Akademického senátu PřF UP

Výsledky voleb do Akademického senátu UP


OZNÁMENÍ O ČASE A MÍSTĚ VOLEB A ZPŮSOBU NÁVRHU KANDIDÁTŮ

Volby do Akademického senátu PřF UP a do Akademického senátu UP za PřF UP proběhnou:

středa 9. dubna  8:00–16:00 hod. PřF UP hlavní budova, tř. 17.listopadu 12
čtvrtek 10. dubna  8:00–16:00 hod., areál PřF UP v Holici

Seznam voličů – akademických pracovníků bude k nahlédnutí ve dnech 2. a 3. dubna 2014 od 8:00 do 16:00 hod. v kanceláři Jitky Mayerové (studijní oddělení, dv. č. 1.003)

Prezentace kandidátů:

Kandidáti do Akademického senátu PřF UP – akademičtí pracovníci 
Kandidáti do Akademického senátu PřF UP – studenti

Kandidáti do Akademického senátu UP


Uzávěrka návrhů na kandidáty:

do 7. března 2014 12:00 hod. pro volby do AS PřF UP
do 14. března 2014 12:00 hod. pro volby do AS UP

Kandidátní listiny ke stažení:
Kandidátní listina pro volby do AS PřF UP
- Kandidátní listina pro volby do AS UP na PřF UP

Návrhy se podávají výhradně písemně, a to cestou podatelny PřF UP, adresuje se Akademickému senátu PřF UP.

Návrh na kandidáta do AS PřF UP musí obsahovat souhlas navrženého, nebo tento souhlas musí být AS PřF doručen do uzávěrky návrhů na kandidáty.
U návrhu na kandidáta do AS UP se doporučuje, aby také obsahoval souhlas navrženého.

Formulář návrhu ke stažení zde.

Návrhy jsou oprávněni předkládat členové akademické obce PřF UP a navržení kandidáti musí být členy akademické obce PřF.

Členy akademické obce PřF UP (fakulty) se v souladu s § 27/2 a § 70 zákona o vysokých školách a čl. 7 Statutu PřF UP rozumí:
1. studenti zapsaní ke studiu na fakultě
2. akademičtí pracovníci působící na fakultě, tj. zaměstnanci UP, kteří mají v pracovní smlouvě vymezen výkon práce na PřF UP, a to v kategoriích a) profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor, nebo b) vědecký, vývojový nebo výzkumný pracovník, který v pracovní smlouvě má vymezenu pedagogickou činnost.
Osoba, která náleží současně do kategorie 1. i 2. (např. studenti DSP - zaměstnanci) si před hlasováním svou příslušnost jednoznačně zvolí.

Seznamy voličů budou předem k nahlédnutí. Místo a čas budou zveřejněny.

Předsedové volebních komisí:
pro volby do AS PřF UP: doc. Jaromír Fiurášek, Ph.D.; od 7. 3. 2014 Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
pro volby do AS UP na PřF UP: dr. Tomáš Fürst, Ph.D.

V Olomouci dne 30. ledna 2014
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda AS PřF UP

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 04. 2014, Jitka Mayerová