Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Volby děkana PřF UP na období 2014–2018

Kandidátem na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP byl na zasedání Akademického senátu dne 4. prosince 2013 zvolen prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., s počtem 12 hlasů. Druhá kandidátka, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., obdržela 9 hlasů.

Seznam kandidátů na funkci děkana PřF UP

Prezentace kandidátů na shromáždění akademické obce
Initiates file downloadprof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Initiates file downloaddoc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Záznam ze shromáždění akademické obce 27. listopadu 2013

Volební teze kandidátů
Initiates file download
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Initiates file downloaddoc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.


Byla zřízena e-mailová adresa volbadekana2013@email.cz, na kterou lze zasílat dotazy na kandidáty (zodpovídány budou na shromáždění akademické obce).

Initiates file downloadOtázky na kandidáty na funkci děkana PřF UP (ke dni 27. listopadu 2013)
Uzávěrka otázek je ve středu 27. listopadu 2013 v 9:00 hodin. Další otázky bude možné pokládat ústně přímo na shromáždění.

Shromáždění akademické obce k představení kandidátů se koná ve středu 27. listopadu 2013 od 15.00 hodin v aule PřF UP (LP2001).


Informace ze zasedání volební komise dne 8. 11. 2013:

Volební komise obdržela návrhy na 18 kandidátů, všechny byly předloženy v předepsané formě. Z toho dva kandidáti, prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D., a doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doručili i písemný souhlas s kandidaturou, 12 kandidaturu písemně odmítlo a 4 se dosud nevyjádřili. Všichni navržení kandidáti byli elektronickou poštou obesláni a požádáni o vyjádření v co nejkratší době s tím, že uzávěrka souhlasů je 19. 11. 2013 a kandidátní listina bude zveřejněna 20. 11. 2013.
Kandidáti, kteří vysloví souhlas s kandidaturou, dodají Akademickému senátu PřF UP do 26. 11. 2013 své životopisy. Mohou dodat také volební teze v rozsahu max. A4, které budou zveřejněny na stránkách AS PřF UP. 


Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
podle čl. 8b Volebního a jednacího řádu AS PřF
svým usnesením ze dne 2. 10. 2013
vyhlašuje

VOLBY KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA  PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI

Harmonogram voleb:

 • uzávěrka návrhů na kandidáty: pátek 8. listopadu 2013 12:00 hodin
 • zveřejnění kandidátní listiny: středa 20. listopadu 
 • představení kandidátů: shromáždění akademické obce – středa 27. listopadu od 15:00 hod. v aule PřF UP (LP2001) 
 • volba kandidáta na děkana v AS PřF UP: středa 4. prosince

Způsob předložení návrhu:

 • návrh předkládají členové akademické obce PřF UP, a to výhradně písemně (viz přiložený vzor) 
 • doporučuje se doložit i písemný souhlas navrženého kandidáta (viz přiložený vzor) 
 • návrh se podává buď 
  - doporučeným dopisem, nebo 
  - prostřednictvím podatelny
  a adresuje se Akademickému senátu PřF UP, k rukám předsedy, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc 
 • kandidát musí splňovat požadavky zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, tj. osvědčení vydané MV a čestné prohlášení uchazeče – toto je nutno doložit bezprostředně po úspěšné volbě kandidáta v AS PřF UP

Volební komise:

Volební komisí je předsednictvo AS PřF UP (RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – předseda AS, doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – I. místopředseda AS, Mgr. Jan Stoklasa, místopředseda AS).

Soubory ke stažení:
Initiates file downloadnávrh kandidáta na funkci děkana
Initiates file downloadvyjádření osoby navržené za kandidáta na funkci děkana

V Olomouci 2. října 2013
RNDr. Marek Jukl, Ph.D., v.r.
předseda AS PřF UP

Informace z jednání Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana PřF UP ze dne 8. 11. 2013

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 12. 2013, Jitka Mayerová