Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.prf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Akademický senát

Aktuálně

Příští zasedání AS PřF se uskuteční dne 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu fakulty.

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Příprava voleb do AS PřF a do AS UP (ustavení volebních komisi, stanovení místa a času voleb, náležitosti návrhu na kandidáta)
3. Souhlas s čerpáním z FPP na dofinancovaní nově přidělených projektů OP VVV
4. Informace o přípravě rozpočtu PřF UP na rok 2017
5. Informace z RVŠ
6. Různé

Zápis ze zasedání AS PřF dne 14. prosince 2016

Volby 2017

Akademický senát PřF stanovil termíny voleb do AS PřF UP i pro volby senátorů za PřF UP do AS UP. Volby se uskuteční ve středu 5. a čtvrtek 6. dubna 2017 (místo a čas budou upřesněny).

Na svém prvním zasedání v roce 2017 (25. ledna) ustaví AS PřF UP volební komisi a pak bude možné podávat návrhy na kandidáty do akademických senátů. Postup pro podávání návrhů bude včas zveřejněn na této stránce.

doc. RNDr. Marek Jukl, Dr.
předseda AS PřF UP

Základní informace

Akademický senát je ze zákona na 3 roky volený samosprávný orgán fakulty. Zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Základní dokumenty definující činnost senátu

Další informace z AS

Volby do Akademického senátu PřF UP a Akademického senátu UP na PřF UP

Volby děkana na PřF UP na období 2014–2018

Zápisy ze zasedání AS jsou veřejně dostupné.

Aktuální zápis ze zasedání a další dokumenty jsou rovněž dostupné na na úřední desce fakulty.

Složení Akademického senátu PřF UP

Akademičtí pracovníci

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Katedra biofyziky
tel.: 58563 4153
e-mail: petr.ilik@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
předseda
Katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Katedra fyzikální chemie
tel.: 58563 4420
e-mail: libor.kvitek@upol.cz

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
tel.: 58563 4959, 4301
e-mail: libor.machala@upol.cz

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
Katedra botaniky
tel.: 58563 4825
e-mail: vladan.ondrej@upol.cz

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Katedra optiky
tel.: 58563 4110
e-mail: opatrny@optics.upol.cz

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Katedra fyzikální chemie
tel.: 58563 4764
e-mail: michal.otyepka@upol.cz

doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Společná laboratoř UP a FÚ AV ČR
tel.: 58563 1509
e-mail: perinaj@jointlab.upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Katedra geografie
tel.: 58563 4511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
Laboratoř růstových regulátorů
tel.: 58563 4850
e-mail: miroslav.strnad@upol.cz

prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
1. místopředseda

Katedra biochemie
tel.: 58563 4927
e-mail: marek.sebela@upol.cz

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 58563 4072
e-mail: jana.talasova@upol.cz

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Katedra geoinformatiky
tel.: 58563 4513
e-mail: vit.vozenilek@upol.cz

Studenti

Mgr. Tomáš Burian
e-mail: tomas.burian@upol.cz

Mgr. Edita Holásková
e-mail: edita.holaskova@upol.cz

Bc. Michaela Janáková
e-mail: michaela.janakova01@upol.cz

Mgr. Eva Komlossyová
e-mail: eva.komlossyova@upol.cz

Bc. Jan Krušinský
e-mail: jan.krusinsky01@upol.cz

Mgr. Martin Schlossarek
2. místopředseda
e-mail: martin.schlossarek@upol.cz

Bc. Filip Šmahel
e-mail: filip.smahel01@upol.cz

Pracovní komise AS PřF UP

Ekonomická komise

Složení:
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Mgr. Martin Schlossarek
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – předsedkyně

Legislativní komise

Složení:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – předseda
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.

Nahoru

Zápisy ze zasedání

Období 2014–2017

Období 2011–2014

Období 2008–2011

Období 2002–2005

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 01. 2017, Jitka Mayerová